Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

«Κυκλάδες-η θάλασσα γύρω μας»Το ΚΠΕ Κορθίου σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς-Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση,  στο πλαίσιο των Δράσεων δια Βίου Μάθησης για Ενήλικες θα διοργανώσει ημερίδα με θέμα: «Κυκλάδες-η θάλασσα γύρω μας», την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2013, στην κεντρική αίθουσα παρουσιάσεων του ΚΠΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΗΜΕΡΙΔΑΣ

16:45 – 17:15     Προσέλευση συμμετεχόντων, εγγραφές, χαιρετισμοί.
17:15 – 17:35     «Το θαλάσσιο περιβάλλον», Μαρία Λιβανού-Συνεργάτης θαλάσσιων
                              προγραμμάτων WWF Ελλάς.
17:35 – 17:55     «Οικότοποι & αλιεία στις ελληνικές θάλασσες», Γιώργος Παξιμάδης,      
                              Θαλάσσιος Βιολόγος- WWF-Ελλάς.
17:55 – 18:25     «Θαλάσσια θηλαστικά-οι συγκάτοικοι μας στις ελληνικές θάλασσες»   
                             Μαρία Λιβανού.
18:25 – 19:25     Προβολή «The end of the Line»
19:25 – 19:40     Διάλειμμα
19:40 – 20:00     «Θαλασσοπούλια»-Ρούλα Τρίγκου-μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής
                              Εταιρίας.
20:00 – 20:20     «Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές»-Γιώργος Παξιμάδης.
20:20 – 20:40     «Οι περιοχές Natura»-Σπύρος Κοτομάτας-συνεργάτης WWF Ελλάς.
20:40 – 20:50     Προβολή βίντεο –WWF Ισπανίας.
20:50 – 21:10     «Η νέα πρωτοβουλία-Κυκλάδες Life»-Σπύρος Κοτομάτας
21:10 – 21:30     Ερωτήσεις-συζήτηση.
 

Περιλήψεις Εισηγήσεων
''Το θαλάσσιο περιβάλλον'', Μαρία Λιβανού
Κάποια γενικά στοιχεία για το θαλάσσιο περιβάλλον και τα οφέλη του. Στη συνέχεια η παρουσίαση εστιάζει στη Μεσόγειο. στη βιοποικιλότητά της και κάποια ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον της Μεσογείου, τα είδη και τους οικοτόπους της. Στη συνέχεια έγινε μια αναφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας, τη γεωμορφολογία του, κάποια ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία για τα είδη και τους οικοτόπους των ελληνικών θαλασσών. Τέλος, αναφέρθηκαν οι κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζει το θαλάσσιο περιβάλλον και  μια παρουσίαση των δράσεων του WWF Ελλάς σε ότι αφορά τη θάλασσα και τα θαλάσσια προγράμματά της οργάνωσης ανά την Ελλάδα.
 «Οικότοποι & αλιεία στις ελληνικές θάλασσες», Γιώργος Παξιμάδης
Παρουσίαση βασικών οικοτόπων των ελληνικών θαλασσών, δηλαδή Ποσειδωνίας και Τραγάνας, της σημασίας τους για το θαλάσσιο περιβάλλον, το ρόλο τους και τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε αυτούς τους οικοτόπους καθώς και το καθεστώς προστασίας των οικοτόπων. Στη συνέχεια έγινε παρουσίαση της αλιείας στην Ελλάδα, παράκτιας και μέσης των εργαλείων που χρησιμοποιούν και τις επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τους οικοτόπους όπως η τραγάνα και η Ποσειδωνία. Στοιχεία ποσοτικά και ποιοτικά τόσο για την παράκτια όσο και για τη μέση αλιεία, τι είναι η παράνομη αλιεία αλλά και οι επιπτώσεις της στο θαλάσσιο περιβάλλον, στο τροφικό πλέγμα και ποια είναι η αλληλεπίδραση με τα θαλάσσια θηλαστικά.
«Θαλάσσια θηλαστικά-οι συγκάτοικοι μας στις ελληνικές θάλασσες» , Μαρία Λιβανού
Ποια είναι τα θαλάσσια θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών. Τα 9 μόνιμα και τα 5 περιστασιακά. Για όλα αυτά έγιναν σχετικές αναφορές στον πληθυσμό των ζώων, σε κάποια χαρακτηριστικά τους, σε κάποια εντυπωσιακά στοιχεία που αφορούν το κάθε είδος. Στη συνέχεια η παρουσίαση εστίασε στη σημασία των θαλάσσιων θηλαστικών για το θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος έγινε εκτενής αναφορά στις απειλές που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια θηλαστικά.
«Θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές», Γιώργος Παξιμάδης
Τι είναι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές και παραδείγματα από την Ιταλία ενός πολύ πετυχημένου μοντέλου. Περιγραφή της εκεί κατάστασης, του πως στήθηκε η θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή αλλά και τι αποτελέσματα έχει στο θαλάσσιο περιβάλλον, στην ανάκαμψη των ιχθυαποθεμάτων και του εισοδήματος των αλιέων.
«Οι περιοχές Natura», Σπύρος Κοτομάτας
Η παρουσίαση εστίασε στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των περιοχών ΝΑTURA. Παρουσιάστηκε το γενικό σκεπτικό και οι στόχοι καθώς και το θεσμικό πλαίσιο της δημιουργίας και διαχείρισης των περιοχών του δικτύου, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των περιοχών του δικτύου, δίνοντας συγκριτικά στοιχεία, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, εστιάζοντας στις Κυκλάδες με κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα. Τέλος, παρουσιάστηκε η τρέχουσα κατάσταση των περιοχών αυτών στην Ελλάδα και  στις Κυκλάδες, καθώς και οι υποχρεώσεις της χώρας για την αποτελεσματική λειτουργία και διαχείριση των περιοχών ΝΑTURA.
«Η νέα πρωτοβουλία-Κυκλάδες Life», Σπύρος Κοτομάτας
Η παρουσίαση εστίασε την νέα πρωτοβουλία του WWF Ελλάς και των υπολοίπων εταίρων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου, μέσω του προγράμματος Κυκλάδες Life. Παρουσιάστηκε το γενικό σκεπτικό και οι στόχοι του νέου προγράμματος, που υλοποιείται μέσω της χρηματοδοτικής γραμμής LIFE ΦΥΣΗ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά του (διάρκεια, εταίροι, συμμετέχοντες, περιοχή παρέμβασης, προϋπολογισμός, κλπ.). Παρουσιάστηκαν τα πιο σημαντικά στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής δίνοντας έμφαση στην απειλούμενη με εξαφάνιση Μεσογειακή φώκια, στους ιδιαίτερα σημαντικούς θαλάσσιους οικοτόπους (ποσειδωνία και τραγάνα) και στην ιστορία της περιοχής. Τέλος, παρουσιάστηκαν οι  κύριες δράσεις καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις έρευνας, πολιτικής, διαχείρισης, προστασίας, ενημέρωσης και εκπαίδευσης. Τέλος, δόθηκαν επιπλέον πληροφορίες για τον καινοτόμο και πρωτοποριακό χαρακτήρα του προγράμματος καθώς και για τη συμμετοχή και συμβολή των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων τοπικών και περιφερειακών φορέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου